Популярное

28 ноября Гурьев день. Что нельзя делать 28 ноября. Народные традиции и приметы

28 ноября народный праздник Гурьев день. Православная церковь в этот день чтит память святых Гу́рия, Само́на и Ави́ва. 28 ноября начинается Рождественский (Филиппов) пост и еще в этот день почитают икону Божией Матери Купятицкая.

Молитва мученикам и исповедникам Гуpию, Самону и Авиву
О, святи́и му́ченицы и испове́дницы Христо́вы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! Те́плии о на́с хода́таи и моли́твенницы пред Бо́гом, во умиле́нии серде́ц на́ших, взира́я на пречи́стый ва́ш о́браз, смире́нно мо́лим ва́с: услы́шите на́с, гре́шных и недосто́йных рабо́в свои́х, су́щих в беда́х, ско́рбех и напа́стех, и призре́в на́ша тя́жкая и безчи́сленная прегреше́ния, яви́те на́м свою́ вели́кую ми́лость, воздви́гните на́с из глубины́ грехо́вныя, просвети́те на́ш у́м, смягчи́те зло́е и окая́нное се́рдце, прекрати́те за́висть, вражду́ и раздо́ры, в на́с живу́щие. Осени́те на́с ми́ром, любо́вию и стра́хом Бо́жиим, умоли́те милосе́рдаго Го́спода, да покры́ет мно́жество грехо́в на́ших Свои́м неизрече́нным милосе́рдием. Да соблюде́т Це́рковь Свою́ Святу́ю от неве́рия, ересе́й и раско́лов. Да пода́ст стране́ на́шей ми́р, благоде́нствие, земли́ плодоро́дие; супру́гом любо́вь и согла́сие; ча́дам послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние. Все́х же на́с да покры́ет Свое́ю всеси́льною десни́цею, и да изба́вит от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, и напра́сныя сме́рти. Да огради́т на́с ополче́нием святы́х Свои́х а́нгелов, во е́же изба́вится на́м по исхо́де на́шем из жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и та́йных возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нными предста́ти Престо́лу Го́спода Сла́вы, иде́же ли́цы святы́х А́нгел со все́ми святы́ми вы́ну сла́вят пресвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Купятицкая»
О, Преблагослове́нная Влады́чице, всемо́щная Засту́пнице, непосты́дное на́ше Упова́ние! Приими́ хвале́бное и благода́рственное пе́ние от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Сы́на и Бо́га Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, проба́вит бла́гость Свою́ чту́щим Всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию поклоня́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Сохрани́ зе́млю на́шу от вся́кия беды́, посли́ ми́р лю́дем на земли́, собери́ вся́ христиа́ны во еди́но ста́до пра́во сла́вящих Бо́га в Тро́ице Еди́наго. Утверди́ на́с все́х в Ве́ре Христо́ве и в усе́рдии к Це́ркве Правосла́вней. Вложи́ в сердца́ на́ша ду́х стра́ха Бо́жия, благоче́стия и смире́ния. В напа́стех терпе́ние на́м пода́ждь, во благоде́нствии воздержа́ние, к бли́жним любо́вь, ко врага́м всепроще́ние, в до́брых де́лех преуспе́яние. Изба́ви на́с от вся́каго искуше́ния и от окамене́ннаго нечу́вствия. В стра́шный де́нь Суда́ сподо́би на́с хода́тайством Твои́м ста́ти одесну́ю Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

00:00 Народный праздник Гурьев день
00:00:24 Святые дня 28 ноября. В чем помогают. Молитва
00:01:28 Икона Божией Матери Купятицкая. В чем помогает. Молитва
00:02:55 Рождественский (Филипповский) пост
00:04:14 Что нельзя делать 28 ноября. Народные традиции и приметы
00:06:56 Приметы погоды на 28 ноября
00:07:22 Сны 28 ноября и рожденные 28 ноября

Если Вам понравилось это видео - поделитесь им с друзьями, оставьте комментарий к нему, мне будет очень приятно и я буду безмерно Вам благодарна!

❗ Поделиться видео с друзьями
Категория
Праздники в России
Комментарии выключены