Agenda 2030 på lokal nivå – så gör andra städer

IN ENGLISH: This is a session on localisation of the Sustainable Development Goals, primarily based on the comparative research done within Mistra Urban Futures, 2014–2019. The session forms part of an extensive "Goal-11 Week", arranged by research funding organisation Formas. The session language is Swedish.

IN SWEDISH: Även om Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen i grunden är överenskommelser mellan världens nationer så sker en mycket stor del av det faktiska arbetet i städer, kommuner och regioner. Det gäller särskilt Mål 11 om Hållbara städer och samhällen.

Mistra Urban Futures ledde under 2014–2019 flera jämförande studier kring hur sju städer i olika delar av världen anpassar FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling till den lokala nivån. I arbetet har fem faktorer lyfts fram som särskilt viktiga för praktiker och forskare att förhålla sig till, när målen implementeras lokalt: 1) Ledning och politisk styrning 2) Relevanta aktörer 3) Avgränsning av det urbana området 4) Avvägningar mellan delmål 5) Mått på framgång.

I sessionen får deltagarna förståelse för hur de globala målen anpassas lokalt i olika städer, och hur erfarenheterna från andra städer kan användas i det egna arbetet. Deltagarna kommer också att få en inblick i betydelsen av att samskapa kunskap kring implementeringen av Agenda 2030 på lokal nivå, tillsammans med forskare, praktiker, invånare och andra intressenter. Genom liknande arbetssätt kan deltagarnas eget arbete bli både mer relevant och mer effektivt.

Names and Titles of Speakers

Sandra Valencia, PhD, lead researcher, Gothenburg Centre for Sustainable Development;
Sara Pettersson, Sustainable Planning leader, City of Gothenburg, ;
Barry Ness, PhD, Assoc Professor, Lund University

Event City and Country
Gothenburg, Sweden
Event Date
Scroll of Honour Videos showcasing their work